Pirkimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos


1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo internetinėje svetainėje botanikas.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi botanikas.lt internetine parduotuve (toliau – „botanikas.lt parduotuvė“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka botanikas.lt parduotuvėje siūlomas prekes (toliau – prekės) su pristatymo paslauga ar bet kaip kitaip naudojasi botanikas.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.2. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis botanikas.lt parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis botanikas.lt parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“).
1.3. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir botanikas.lt parduotuvės sudaryta sutartimi ir yra abiems šalims privalomas teises ir pareigas sukuriantis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia botanikas.lt parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu botanikas.lt parduotuvė išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. 
1.4. Pirkėjas, darydamas prekių užsakymą patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
1.5. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių botanikas.lt parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių botanikas.lt parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
1.6. Botanikas.lt parduotuvė pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant botanikas.lt parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
1.7. Botanikas.lt parduotuvė neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiama, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.8. Botanikas.lt parduotuvė turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi botanikas.lt parduotuvės paslaugomis, jeigu Pirkėjas botanikas.lt parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti botanikas.lt parduotuvės vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
1.9. Botanikas.lt parduotuvė gali laikinai arba iš viso nutraukti botanikas.lt parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, botanikas.lt parduotuvė turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas botanikas.lt parduotuvei. Botanikas.lt parduotuvei sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.


2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Užsisakyti prekes botanikas.lt parduotuvėje Pirkėjas gali nesiregistruodamas. Pirkėjas yra atsakingas, kad visi jo pateikti duomenys (suvedant duomenis be registracijos teikiant užsakymą) būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. 
2.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai savo pateiktus duomenis keisti, papildyti susisiekus su mumis info@botanikas.lt
2.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog jo pateikti asmens ir kiti duomenys būtų tvarkomi visais su užsakymo įvykdymu susijusiais bei botanikas.lt parduotuvės veiklos analizės tikslais.
2.4. Pirkėjas, norėdamas gauti reklaminius pranešimus ir (arba) kitus Pirkėjui skirtus pasiūlymus, įvesdamas užsakymo formoje prašomus duomenis turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam būtų siunčiami.
2.5. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi su užsakymo įvykdymu susijusiais bei botanikas.lt parduotuvės veiklos analizės tikslais, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo įvykdymui.
2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
2.7. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.
2.8. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.9. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo terminas 2 metai arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Pardavėjas asmens duomenis sunaikina.
2.10. Pirkėjo pateikti asmens ir kiti duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už nepristatytas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis botanikas.lt parduotuvės paslaugomis.
2.11. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. 


3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai


3.1. Prekių kainos botanikas.lt parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis botanikas.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
3.2. Botanikas.lt parduotuvė dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės (gėlių) kiekis maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį.
3.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
3.3.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema.
3.3.2. Apmokėjimas užsakymo metu naudojantis mokėjimo kortelėmis – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele, kurios yra išduotos Europos Ekonominės Erdvės šalyse.
3.3.3. Apmokėjimas pagal išrašytą sąskaitą faktūrą (tik juridiniams asmenims).
3.4. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento. Tik gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) atlikimo patvirtinimą pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį. Botanikas.lt parduotuvė turi teisę iš anksto nepranešusi Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento.
3.5. Pirkėjas, jei jis yra juridinis asmuo, turi teisę atsiskaityti už prekes apmokant pateiktą išankstinę sąskaitą (pasirenkant tokį apmokėjimo būdą). Pirkėjui neapmokėjus išankstinės sąskaitos iki užsakymo vykdymo dienos, prekių užsakymas nėra vykdomas.


4. Prekių komplektavimas ir pristatymas


4.1. Botanikas.lt gėlių puokštes pristatomos tik Vilniaus mieste. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu botanikas.lt parduotuvės sprendimu. Puokštes pristato botanikas.lt parduotuvė arba jos įgaliotas atstovas. Visos kitos prekės pristatomos ne tik Vilniaus miesto teritorijoje, bet yra siunčiamos ir į kitus Lietuvos miestus.
4.2. Už prekių pristatymo ir/ar pakavimo paslaugą mokestis nėra taikomas. Tikslią užsakymo pristatymo ir/ar pakavimo kainą Pirkėjas mato susidėjęs prekes į prekių krepšelį.
4.3. Botanikas.lt parduotuvė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių botanikas.lt parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. 
4.4. Botanikas.lt parduotuvė dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, botanikas.lt parduotuvė pasilieka teisę nepristatyti prekės ir/ar pristatyti mažesnį prekės kiekį.
4.5. Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau botanikas.lt parduotuvės nepristatytas prekes (arba pristatytą mažesnį jų kiekį), sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo įvykdymo.
4.6. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos užsakymo pateikimo metu Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats.
4.7. Tuo atveju, kai Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, botanikas.lt parduotuvė turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti botanikas.lt parduotuvei bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4.8. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas darydamas užsakymą nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, o iš anksto už prekes sumokėti pinigai negrąžinami.
4.9. Botanikas.lt parduotuvė pristato prekes Pirkėjui per 1-2 darbo dienas nuo dienos, kai įvykdomas apmokėjimas. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo botanikas.lt parduotuvės nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju botanikas.lt parduotuvė susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pristatymo klausimus.
4.10. Visais atvejais botanikas.lt parduotuvė atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
4.11. Prekės po siuntos Pirkėjui perduodamos tik tada, kai Pirkėjas pasirašo vairuotojo jam pateiktame prekių perdavimo – priėmimo dokumente (dokumentu gali būti laikomi ir elektroniniai įrenginiai). Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba prekes pristatęs vairuotojas, Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių perdavimo – priėmimo dokumente, prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos. Už prekes sumokėti pinigai tokiu atveju Pirkėjui negrąžinami.


5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Botanikas.lt parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
5.2. Botanikas.lt parduotuvė neatsako už tai, kad botanikas.lt parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos. Pasiliekame sau teisę reikalui esant pakeisti puokštės ar kompozicijos sudėtį nekeičiant jos piniginės ar estetinės vertės.
5.3. Po pristatymo gėlėms ir jų kompozicijoms taikoma 2 (dviejų) dienų / 48 valandų kokybės garantija, jeigu jų laikymo sąlygos atitinka šiuos reikalavimus – skintos gėlės yra įmerktos į vandenį; aplinkos temperatūra nuo 15 iki 20 °C; nėra tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjų; patalpų drėgnumas 55% – 60%; gėlių žiedlapiai, lapai ir / ar žaluma nebuvo lankstoma, spaudžiama ir traiškoma; gėlės ir / ar žaluma nebuvo išimta iš kompozicijos. Esant ginčui prašysime, kad būtų pateikta produkto fotonuotrauka.


6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Jeigu gėlių Pirkėjas yra nepatenkintas skintomis gėlėmis / gyvų gėlių kompozicija, šios prekės per 12 valandų nuo gavimo gali būti grąžinamos pranešus apie tai botanikas.lt parduotuvei raštu el. paštu info@botanikas.lt. Šia teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis. Pirkėjui už prekes sumokėti pinigai grąžinami per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.
6.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti ir/ar pakeisti nekokybiškas prekes, pranešdamas apie tai botanikas.lt parduotuvei raštu tą pačią dieną nuo prekės pristatymo dienos el. paštu info@botanikas.lt. Šia teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
6.2. Prekės keičiamos ar grąžinamos iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės negali būti grąžinamos jas pristačiusiam kurjerio atstovui. Tokiu atveju prašome susisiekti su botanikas.lt parduotuve.
6.3. Grąžinant ar keičiant botanikas.lt parduotuvėje įsigytas prekes, botanikas.lt parduotuvė turi teisę reikalauti užpildyti prekių grąžinimo ar keitimo formą.
6.4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, botanikas.lt parduotuvė turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
6.8. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių grąžinimo botanikas.lt parduotuvei.
6.9. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui negrąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis.


7. Meno kūrinio grąžinimas

7.1. Mažmeninės prekybos taisyklės išskiria sąrašą daiktų, kai pirkėjo reikalavimas pakeisti kokybišką nepatikusią prekę į analogišką arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus gali būti tenkinamas tik pardavėjui sutikus įsigijus meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir antikvarinius daiktus. Tad originalūs paveikslai ir kiti meno kūriniai, pirkti www.botanikas.lt el. parduotuvėje negali būti grąžinami ar keičiami be priežasties. Meno kūriniai priimami atgal ir pinigai grąžinami, jeigu pažeidimas padarytas siuntimo metu. Tokiu atveju, gavę prekę su galimu pakuotės pažeidimu, prašoma atsiųsti el. paštu info@botanikas.lt laišką su padarytos žalos nuotraukomis, kad būtų galima rasti geriausią sprendimą.


8. Baigiamosios nuostatos


8.1. Botanikas.lt parduotuvė visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@botanikas.lt ar telefonu +37067854001.
8.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
8.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
8.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.